Skip navigation

2.3. Cách tính định thức bằng biến đổi sơ cấp

Các phép biến đổi sơ cấp

Nhân tất cả các phần tử của 1 hàng (hoặc 1 cột) với cùng 1 số $k\ne 0$, kí hiệu $k.h_{r}\to h_{r} (k.c_{r}\to c_{r})$.

Đổi vị trí 2 hàng cho nhau, kí hiệu $h_{r} \to h_{s} (c_{r} \to c_{s})$.

Cộng $k$ lần 1 hàng vào 1 hàng khác, kí hiệu $h_{s}+k.h_{r} \to h_{s} (c_{s}+k.c_{r}\to c_{s})$.

Tính định thức bằng biến đổi sơ cấp

Bước 1. Áp dụng các phép biến đổi sơ cấp, đưa dần định thức đã cho về dạng tam giác.

Bước 2. Tính giá trị định thức dạng tam giác thu được (dựa vào tính chất 11 của định thức).

Ví dụ 4

Tính định thức $\left|\begin{array}{ccc} {1} & {0} & {2} \\ {-1} & {-2} & {1} \\ {3} & {2} & {1} \end{array}\right|$