Skip navigation

3.4. Hệ PTTT thuần nhất

Xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất  $$\left\{\begin{array}{ccccccccc} {a_{11} x_{1} } & {+} & {a_{12} x_{2} } & {+} & {\cdots } & {+} & {a_{1n} x_{n} } & {=} & {0} \\ {a_{21} x_{1} } & {+} & {a_{22} x_{2} } & {+} & {\cdots } & {+} & {a_{2n} x_{n} } & {=} & {0} \\ {\vdots } & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {\vdots } \\ {a_{m1} x_{1} } & {+} & {a_{m2} x_{2} } & {+} & {\cdots } & {+} & {a_{mn} x_{n} } & {=} & {0} \end{array}\right.\label{3.4.3}\tag{3}$$ Ta có, dạng ma trận của hệ \eqref{3.4.3} là $A.x={\rm \; }0$. 

Nhận xét

1) Dễ thấy $r(A)={\rm \; \; }r(\bar{A})$ nên hệ \eqref{3.4.3} luôn có nghiệm.

2) Nếu \eqref{3.4.3} có nghiệm $\left(x_{1} ,x_{2} ,...{\rm \; },x_{n} \right)$ thì $(\lambda x_{1} ,\lambda x_{2} ,...{\rm \; },\lambda x_{n} ),\lambda \in \mathbb{R}$ cũng là nghiệm của \eqref{3.4.3}.

3) Dễ thấy \eqref{3.4.3} luôn có nghiệm $\left(0,0,\ldots ,0\right)$ gọi là nghiệm không (hay nghiệm tầm thường). Nghiệm khác nghiệm không được gọi là nghiệm không tầm thường.

4) Nếu \eqref{3.4.3} có số phương trình bằng số ẩn và $\det \left(A\right)=0$ thì \eqref{3.4.3} có nghiệm không tầm thường (tồn tại nghiệm khác không).

 Nếu \eqref{3.4.3} có số phương trình bằng số ẩn và $\det \left(A\right)\ne 0$  thì \eqref{3.4.3} chỉ có duy nhất nghiệm không.

5) Nếu \eqref{3.4.3} có số phương trình ít hơn số ẩn thì \eqref{3.4.3} luôn có nghiệm không tầm thường (có vô số nghiệm).

Trường hợp đặc biệt $r(A)=r(\bar{A})=m=n-1$, hệ có dạng $$\left\{\begin{array}{ccccccccc} {a_{11} x_{1} } & {+} & {a_{12} x_{2} } & {+} & {\cdots } & {+} & {a_{1(m+1)} x_{m+1} } & {=} & {0} \\ {a_{21} x_{1} } & {+} & {a_{22} x_{2} } & {+} & {\cdots } & {+} & {a_{2(m+1)} x_{m+1} } & {=} & {0} \\ {\vdots } & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {\vdots } \\ {a_{m1} x_{1} } & {+} & {a_{m2} x_{2} } & {+} & {\cdots } & {+} & {a_{m(m+1)} x_{m+1} } & {=} & {0} \end{array}\right. $$ Hệ có vô số nghiệm dạng  $\left(C_{1} t,C_{2} t,\ldots ,C_{m} {}_{+1} t\right),t\in \mathbb R$ với $C_{i} ={\rm \; }\left(-1\right)^{i+j} \det \left(M_{i} \right)$, trong đó $M_{i} $ là ma trận con ứng với phần tử $t_{i} $ trong ma trận sau đây:$$\left[\begin{array}{ccccc} {a_{11} } & {a_{12} } & {\cdots } & {a_{1m} } & {a_{1(m+1)} } \\ {a_{21} } & {a_{22} } & {\cdots } & {a_{2m} } & {a_{2(m+1)} } \\ {\vdots } & {\vdots } & {\ddots } & {\vdots } & {\vdots } \\ {a_{m1} } & {a_{m2} } & {\cdots } & {a_{mm} } & {a_{m(m+1)} } \\ {t_{1} } & {t_{2} } & {\cdots } & {t_{m} } & {t_{m+1} } \end{array}\right].$$

Ví dụ 15

Giải hệ $\left\{\begin{array}{ccccc} {x} & {-} & {2y} & {=} & {0} \\ {2x} & {-} & {y} & {=} & {0} \end{array}\right. $.

Ví dụ 16

Giải hệ $\left\{\begin{array}{ccccc} {x} & {-} & {2y} & {=} & {0} \\ {-2x} & {+} & {4y} & {=} & {0} \end{array}\right. $.

Ví dụ 17

Giải hệ $\left\{\begin{array}{ccccccc} {x_{1} } & {+} & {x_{2} } & {+} & {x_{3} } & {=} & {0} \\ {2x_{1} } & {+} & {x_{2} } & {-} & {x_{3} } & {=} & {0} \end{array}\right. $.

Ví dụ 18

Giải hệ $\left\{\begin{array}{ccccc} {x_{1} } & {+} & {3x_{2} } & {=} & {0} \\ {5x_{1} } & {-} & {4x_{2} } & {=} & {0} \\ {x_{1} } & {-} & {x_{2} } & {=} & {0} \end{array}\right. $.

Ví dụ 19

Giải hệ $\left\{\begin{array}{ccccccc} {2x_{1} } & {+} & {x_{2} } & {-} & {4x_{3} } & {=} & {0} \\ {x_{1} } & {+} & {5x_{2} } & {-} & {7x_{3} } & {=} & {0} \\ {x_{1} } & {-} & {5x_{2} } & {-} & {6x_{3} } & {=} & {0} \end{array}\right. $.

Ví dụ 20

Giải hệ $\left\{\begin{array}{ccccccc} {3x_{1} } & {-} & {4x_{2} } & {+} & {5x_{3} } & {=} & {0} \\ {2x_{1} } & {-} & {3x_{2} } & {+} & {x_{3} } & {=} & {0} \\ {3x_{1} } & {-} & {5x_{2} } & {-} & {x_{3} } & {=} & {0} \end{array}\right. $.

Ví dụ 21

Giải hệ $\left\{\begin{array}{ccccccccc} {x_{1} } & {+} & {3x_{2} } & {-} & {2x_{3} } & {+} & {x_{4} } & {=} & {0} \\ {x_{1} } & {+} & {3x_{2} } & {-} & {x_{3} } & {+} & {3x_{4} } & {=} & {0} \\ {x_{1} } & {+} & {3x_{2} } & {-} & {3x_{3} } & {-} & {2x_{4} } & {=} & {0} \end{array}\right.$.